Fore english see below/ for engelsk se nedenfor


HANDELSBETINGELSER B2B

Gældende ved al samhandel mellem erhvervskunder og

Case it ApS
Grenåvej 26
8960 Randers SØ

CVR. no. 29244235

 

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Case it ApS skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud/ordre

2.1 Aftale mellem køber og Case it ApS anses først for indgået ved Case it ApS' accept af ordren.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Case it ApS' skriftlige godkendelse.

2.3 Køber skal erstatte Case it ApS' omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusive moms.

2.4 Case it ApS er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg til den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige specifikationer angivet af køber. Advokatpartnerselskab Peter Rønnow Advokat J.nr. 295630-LBB Side 2

2.5 Case it ApS er ved fremstilling af andre varer end katalog- og standardvarer berettiget til at levere det aftalte kvantum +/- 10 %.

3. Priser

3.1 Case it ApS' priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt, ekspeditionsgebyrer o. lign.

3.2 Fragt til udlandet: Vores webshop henvender sig primært til det danske marked. Vi leverer med Danske fragtmænd til danske adresse. Vores faste fragtpriser ved bestilling online er kun gældende ved levering til danske adresser. Ved vareforsendelser til udlandet tilgår et ekstra fragtgebyr. Gebyrets størrelse afhænger af volumen og vægt og vil til enhver tid blive pålagt kunden. Bestiller du varer som skal leveres til udlandet, vil vores salgspersonale kontakte dig med reference til din ordre og oplyse det endelige fragtgebyr.

3.3 På fakturaen tillægges 0,75 % af fakturaværdien i transportforsikring. Såfremt køber ikke ønsker at forsikre forsendelsen, skal køber afgive skriftlig erklæring herom i forbindelse med afgivelse af ordren, hvorefter Case it ApS har fraskrevet sig ansvaret for bortkomst, skade under transport mm.

4. Betaling

4.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant ved varens modtagelse med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale eller fremgår af fakturaen. 4.2 Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan Case it ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarenter i overensstemmelse med renteloven.

4.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

4.4 Sikker betaling på www.casestore.dk Når du handler online på www.casestore.dk er betalingen godkendt af danske PBS/NETS. Derudover anvender vi det sikre og anerkendte betalingssystemet Quickpay. Når du betaler for dine varer på jef.dk (trin 4 i betalingsprocessen), bliver du ført videre til en sikker server hos Quickpay. Her skal du indtaste Side 3 dine kortoplysninger for at gennemføre købet. Du skal indtaste følgende for at gennemføre betalingen: Kreditkortnummer (nummeret finder du på kreditkortets forside) Kreditkortets udløbsdato (udløbsdato finder du på kreditkortets forside) Kontrolcifre* (CVC) (nummeret finder du på kreditkortets bagside) *Kontrolcifre/CVC: Kontrolcifret er et trecifret tal, som er trykt på bagsiden af de fleste betalingskort. Kontrolcifrene indtastes ved betaling online sammen med kortnummer og udløbsdato. Alle informationer kontrolleres og godkendes efterfølgende af PBS/NETS, for at sikre at betalingsinformationerne stammer fra samme betalingskort.

4.5 Case it ApS godkender følgende betalingskort, når du handler på casestore.dk Dankort, VISA, VISA/DK, VISA Electron.

4.6 Når du har gennemført en betaling online, så trækker vi pengene fra din konto, når vi har godkendt og accepteret din ordre. Dette sker ofte samme dag, som du gennemfører din ordre. Vi følger denne procedure, eftersom der ofte er tale om en specialproduktion (et sammensat produkt), som ikke kan genbruges af andre, såfremt kunden ikke betaler.

4.7 Det er muligt for offentlige institutioner at betale med EAN nummer på www.casestore.dk Ved valg af betalingsmetode i trin 3 i betalingsprocessen "Ordredetaljer" vælges betaling "Via EAN-nummer".

5. Ejendomsforbehold

5.1 Case it ApS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.

6. Levering

6.1 Leveringstiden for lagervarer er normalt ca. 5 arbejdsdage. Specialartikler jf. særskilt ordrebekræftelse. Vi opfordrer til at du skriver hvilken dato, du skal bruge dine varer. Du noterer dette i kommentarfeltet i trin 2 i betalingsprocessen under "Adresse & levering".

6.2 Når du handler online på casestore.dk, så har du mulighed for selv at vælge den leveringsform, som passer dig bedst. Du kan vælge at få din pakke leveret direkte til din hjemmeadresse, eller leveret til din arbejdsplads. Du kan til enhver tid vælge at hente varen på vores adresse. Du vælger leveringsform i trin 3 i betalingsprocessen. Vi har en fast lav pris Side 4 på levering ved bestilling online på casestore.dk. Prisen afhænger af leveringsmetode. Priserne fremgår på casestore.dk, afhentning på Grenåvej 26, 8960 Randers SØ.

6.3 Case it ApS er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 10 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat at Case it ApS inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber ikke berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser førend efter udløbet af den forlængede leveringstid.

6.4 Afhentningsstedet er, i mangel af anden særlig angivelse i ordren, Case it ApS' adresse, Grenåvej 26, 8960 Randers SØ.

7. Tegninger og beskrivelser

7.1 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varen eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver Case it ApS' ejendom.

7.2 Uden Case it ApS' skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

7.3 Case it ApS har ikke pligt til at udlevere det materiale samt det værktøj, som ligger til grund for fremstillingen af varen. Førnævnte værktøj tilhører Case it ApS.

7.4 Produktionsværktøjer gemmes i 3 år fra seneste leverance.

8. Undersøgelsespligt

8.1 Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

9. Reklamation

9.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til Case it ApS straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Vil køber ophæve købet eller kræve efterlevering eller omlevering af varen, skal der uden ugrundet Side 5 ophold gives meddelelse til Case it ApS herom. I modsat fald har køber tabt sin ret til at afvise varen eller kræve efterlevering.

9.2 Såfremt køber ikke underretter Case it ApS om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

9.3 I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til Case it ApS uden Case it ApS' skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som bærer ansvaret for, har Case it ApS ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Case it ApS.

10. Force majeure

10.1 Case it ApS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller omkostninger som følge af industrielle uoverensstemmelser, strejke, brand, miljømæssige restriktionen, manglende levering fra underleverandører, transportforsinkelser eller anden force majeure eller forsinkelser, som er udenfor indflydelse for Case it ApS. Indtræden af førnævnte omstændigheder giver ikke køber ret til at annullere kontrakten eller holde Case it ApS ansvarlig for nogen form for tab.

11. Ansvar

11.1 Case it ApS ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.

11.2 Case it ApS ansvar omfatter ikke mangler i varen, der skyldes valg af et særligt materiale, som køber efter eget valg har forsynet Case it ApS med til brug for en særlig fremstilling af varen.

11.3 Case it ApS indestår på ingen måde for, at varer foreskrevet eller specificeret af køber ikke krænker tredjemands rettigheder. Case it ApS forudsætter ligeledes, at køber har indhentet alle relevante tilladelser fra eventuelle rettighedshavere.

11.4 Case it ApS har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab.

11.5 Case it ApS påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål.

11.6 Case it ApS tager forbehold for midlertidigt udgåede varer, trykfejl, tekniske svigt i forbindelse med anvendelsen af Case it ApS hjemmeside og manglende behandling af ordrer som følge heraf, og Case it ApS påtager sig intet ansvar for sådanne forhold.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Randers under anvendelse af dansk ret med undtagelse af internationale privatretlige regler, der måtte henføre sagen til udenlandsk lovgivning.

 

Terms of trade B2B

Applicable to all trade between customers and

Case it ApS
Grenåvej 26
8960 Randers SØ
CVR. no. 29244235

1. Application and validity

1.1 Any delivery shall be made in accordance with the terms of sale and delivery below unless these have been deviated by express written agreement.

1.2 The buyer's indication of special terms in tender documents, orders, etc. is not considered as a derogation from the following terms, unless Case it ApS has accepted them in writing.

2. Quotes/Orders

2.1 Agreement between the buyer and Case it ApS is only considered to have been concluded by Case it ApS' acceptance of the order.

2.2 Cancellation or modification of an order can only be done with Case it ApS’ written approval.

2.3 The buyer must replace Case it ApS' costs and losses on cancellation or modification, with a minimum amount equal to 10% of the agreed purchase price excluding VAT.

2.4 Case it ApS is entitled at any time to change material selection to the offered product if the product continues to meet the usual standard and special specifications specified by the buyer.

2.5 Case it ApS is entitled to deliver the agreed quantity +/- 10 % in the manufacture of goods other than catalogue and standard goods.

3. Prices

3.1 Case it ApS's prices are exclusive of vat, other taxes, customs duties, fees, freight, handling fees, etc. applicable at any time.

3.2 Shipping abroad:
Our web shop is primarily aimed at the Danish market. We live with Danish carriers to a Danish address. Our fixed shipping rates when ordering online are only valid for delivery to Danish addresses. For shipments of goods abroad, an additional freight charge is added. The amount of the fee depends on the volume and weight and will be imposed on the customer at all times. If you order goods to be delivered abroad, our sales staff will contact you with reference to your order and provide the final shipping fee.

3.3 On the invoice, 0.75% of the invoice value is added to transport insurance. If the buyer does not wish to ensure the shipment, the buyer must make a written declaration in connection with the placing of the order, where Case it ApS has waived responsibility for loss, damage during transport, etc.

4. Payment

4.1 The terms of payment shall be net cash at the time of receipt of the item, unless otherwise provided by express written agreement or shown on the invoice.

4.2 If the buyer does not pay the purchase in a timely manner, Case it ApS can calculate interest on late payments in accordance with the Interest Act from the due date.

4.3 The buyer is unwarranted to withhold any part of the purchase price as collateral for the fulfillment of any counterclaims relating to other supplies, and such retention would be considered a material breach of the agreement.

4.4 Secure payment at www.casestore.dk
When you shop online at www.casestore.dk the payment is approved by Danish PBS/NETS. In addition, we use the secure and recognized payment system Quick-pay. When you pay for your items on jef.dk (step 4 of the payment pro-secs), you are taken on to a secure server at Quick-pay. Here you need to enter your card de-tails to complete the purchase. You must enter the following to complete the payment: Credit card number (the number can be found on the front of the credit card) The credit card expiration date (expiration date can be found on the front of the credit card) Check digits* (CVC) (the number can be found on the back of the credit card) *Check digits/CVC: Control digit is a three-digit number printed on the back of most payment cards. The check digits are entered when paying online along with card number and expiration date. All information is subsequently checked and approved by PBS/NETS to ensure that the payment information comes from the same payment card.

4.5 Case it ApS approves the following payment-cards when you shop on casestore.dk Dankort, VISA, VISA/DK, VISA Electron.

4.6 Once you have completed a payment online, we will withdraw the money from your account once we have approved and accepted your order. This often happens on the same day that you complete your order. We follow this procedure, since it is often a special production (a com-posite product) that cannot be reused by others if the customer does not pay.

4.7 It is possible for public institutions to betwith the EAN number at www. casestore.dk When selecting the payment method in step 3 of the payment process "Order details", payment"Via EAN number" is selected.

5. Retention of property

5.1 Case it ApS reserves ownership of any delivery until payment has been made.

6. Delivery

6.1 The lead time for stock keeping units is usually about 5 business days. Special articles see separate order confirmation. We encourage you to enter the date you need your items. You note this in the comments section of step 2 of the payment process under "Address & Delivery".

6.2 When you shop online at casestore.dk, you can choose the mode of delivery that suits you best. You can choose to have your package delivered directly to your home address, or delivered to your workplace. You can choose to pick up the item at our address at any time in our opening hours or by appointment. You select the mode of delivery in step 3 of the payment process. We have a fixed low price for delivery when ordering online at casestore.dk. The price depends on the method of delivery. Prices are shown on casestore.dk, pickup at Grenåvej 26, 8960 Randers SØ.

6.3 Case it ApS is entitled, if necessary, to extend the agreed delivery time by up to 10 days from the end of the fixed delivery time, provided that Case it ApS notifies the buyer of the extension before that date. In this case, the buyer shall not be entitled to exercise defaulting powers until after the expiry of the extended delivery period.

6.4 The place of collection is, in the absence of any other special indication in the word, Case it ApS' address, Grenåvej 26, 8960 Randers SØ.

7. Drawings and descriptions

7.1 All drawings and technical documents relating to the item or manufacture thereof which, before or after the conclusion of the contract, are submitted to the buyer, remain the property of Case it ApS.

7.2 Without case it ApS' written consent, the said material may not be used, copied, reproduced, surrendered to or otherwise brought to the attention of third parties.

7.3 Case it ApS is not obliged to provide the material and tools on which the production of the item is based. The aforementioned tool belongs to Case it ApS.

7.4 Production tools are stored for 3 years from the last shipment.

8. Obligation to investigate

8.1 The buyer is obliged to carry out the necessary inquiries immediately upon receipt of a delivery to establish any defects.

9. Reclamation

9.1 The buyer must provide written notification of defects directly to Case it ApS immediately after the defect has been discovered or should have been discovered. This also applies to com-plaints about quantity difference. The notification shall contain a specification of the defect. If the buyer wants to cancel the purchase or require the delivery or replacement of the goods, Case it ApS must be notified without undue notice. Otherwise, the buyer has lost his right to refuse the goods or claim a replacement.

9.2 If the buyer does not inform Case it ApS of a defect within the specified time limits, the buy-er loses his right to make a claim for the defect.

9.3 In the event of a complaint, the buyer is not entitled to dispose of the delivered or return this to Case it ApS without Case it ApS' written approval. If the buyer has advertised the item and it turns out that there is no defect responsible for, Case it ApS is entitled to reimburse-ment for the work and costs incurred by the complaint in Case it ApS.

10. Force major

10.1 Case it ApS cannot be held responsible for delays or costs due to industrial disputes, strikes, fires, environmental restrictions, non-delivery by subcontractors, transport delays or other force majeure or delays that are uninfluenced to Case it ApS. Entry into the aforementioned circumstances does not entitle the buyer to cancel the contract or hold Case it ApS liable for any loss.

11. Liability

11.1 Case it ApS liability for defects is limited to replacement or remediation.

11.2 Case it ApS' liability does not include defects in the product due to the choice of a special material, which the buyer of his choice has provided Case it ApS with for use in a special manufacture of the product.

11.3 Case it ApS does not in any way imply that goods prescribed or specified by the buyer do not infringe the rights of third parties. Case it ApS also assumes that the buyer has obtained all relevant permits from any right holders.

11.4 Case it ApS has no responsibility for deficiencies other than those prescribed in this para-graph. This applies to any loss that the defect may cause, including operating losses, loss of earnings and other indirect losses.

11.5 Case it ApS accepts no responsibility for the legal use of supplied products for intended purposes.

11.6 Case it ApS makes reservations for temporary discontinued goods, misprints,technical failures in connection with the use of Case it ApS at home and failure to process orders as a result, and Case it ApS assumes no responsibility for such matters.

12. Choice of law and venue

12.1 Any dispute or dispute between the parties as to the understanding and scope of these conditions of sale and supply is settled by the court in Randers, using Danish law, with the exception of private international law, which may refer the case to foreign law.